Насос

Насос сонгоход анхаарах зүйлс

Зарцуулалт болон үүсгэх напорын үзүүлэлтүүдээр насосыг сонгох нь эрчим хүч, материалыг хэмнэдэг. Насос нь хамгийн өндөр ашигт үйлийн коэффиценттой, өртөг зардал бага шаардсан байх хэрэгтэй. Тиймээс насосыг сонгохын өмнө тухайн системийн гидравлик тооцоо хийгдэж, нийт напорын хэмжээ зарцуулалтыг тодорхойлоорой. Зарцуулалт нь хэрэгцээ болон хугацаанаас хамаарна. 

Насосыг сонгох зорилт нь насосны хийц маяг, тоо ширхэгийг тогтоох асуудал юм. Энэ зорилтыг авч үзэхдээ гурваас доошгүй хувилбар дэвшүүлж хамгийн ашигтайг сонгох хэрэгтэй. Насосны зарцуулалт нь хоногийн турш хэрэглэгчдийн хэрэгцээнээс хамаарч Qmin– Q max хооронд хувьсаж өөрчлөгдөж байдаг. Иймээс тохируулга хийхэд зарцуулалтын их бага утга тухайн сонгож авсан насосны ажлын муруйн талбайгаас гарахгүй байх шаардлагатай. Хэрэв энэ нөхцөл биелэхгүй байвал өөр насос сонгох хэрэгтэй.

Насосыг сонгосны дараа насосны агрегатуудын байрлалыг зурж шугам хоолой туслах тоноглолуудын холболт удирдлагын схемийг зохионо. Дараа нь тоноглолын үнэ, угсралтын зардлыг тооцно. Насосны ашиглалтын зардал нь цахилгаан эрчим хүчний үнэ, элэгдэл хорогдлын зардал, урсгал засварын зардал зэргээс бүрдэнэ.

Насосны зарцуулалт болон түрэлт /напор/ - ийг ойролцоогоор тооцоолох томъёо:

 

Жич: Дээрх томъёо нь ойролцоогоор тооцоолон гаргадаг учир мэргэжлийн зураг төслийн байгууллагад хандана уу.

Нэгж шилжүүлэг