Бизнесийн үндсэн чиглэл

Импорт

Импорт

Ханган нийлүүлэлт, борлуулалт

Ханган нийлүүлэлт, борлуулалт

Баталгаат засвар үйлчилгээ,угсралт,суурилуулалт

Баталгаат засвар үйлчилгээ,угсралт,суурилуулалт

Нэгж шилжүүлэг