card

ЭЛЕКТРОД

Chosun Welding LC-318

Бэлэн байгаа

Зориулалт: High Tensile Strength Steel / Өндөр чанаржуулсан ган 

Олон улсын стандарт
AWS;    A5.1         E7018
KS;       D7006      E5016
JIS;      Z3211       E4916 

Тоо

Үнийн санал


ГАГНАХ МАТЕРИАЛЫН ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: 
C-0.07       Mn-0,96       Si-0.61       P-0.013        S-0.007

ЭЛЕКТРОДНЫ ХЭМЖЭЭ, ҮЗҮҮЛЭЛТ:
Диаметр (мм) / Электродны урт (мм)  -  2,6/350  ,  3,2/350  ,  4,0/400 450   ,   5,0/400  450   ,   5,5/450   ,  6,0/450

АШИГЛАЛТ:
- 300-3500C-д 30-60 минут хатааж хэрэглэнэ
- Хувьсах болон тогтмол гүйдлийн гагнуурын аппаратаар гагнах боломжтой /AC or DC/

ХЭРЭГЛЭЭ:
Усан онгоц, зам гүүр,өндөр даралтат сав /50kgf/mm2 / гагнах зэрэг ажилд

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ (AWS - American Welding Society / Америкийн Гагнуурын Ниймгэмлэг, KS - Korean Industrial Standard / Солонгосын Үйлдвэрийн Стандарт, JIS - Japanese Industrial Standard / Японы Үйлдвэрийн Стандарт)